Giá trị cốt lõi

Thái Độ – Kỹ Năng – Kiến Thức

và áp dụng mô hình ASK (Attitude – Skills – Knowledge) trong đào tạo sinh viên.

Triết lý giáo dục

Hành động thực hiện Triết lý giáo dục của Viện Kinh doanh & Công nghệ NBS tập trung vào các điểm cơ bản:

  1. Xác định đào tạo gắn với chuẩn đầu ra định hướng nghề nghiệp và việc làm
  2. Đối mới toàn diện phương pháp đào tạo
  3. Đa dạng hóa lộ trình đào tạo, tạo cơ hội cho sinh viên có những nhu cầu khác nhau
  4. Đồng hành cùng người học từ những kỹ năng nhỏ nhất