1. Học phí

600.000 đồng/tín chỉ;

2. Học bổng

– Học bổng tiên phong: 100 suất, trị giá mỗi suất 15.000.000 đồng/suất 

+ Chỉ được áp dụng 01 chương trình học bổng duy nhất/người học/chương trình đào tạo.

3. Các loại chi phí khác

– Lệ phí xét tuyển: 80.000 đồng/hồ sơ;

– Lệ phí hồ sơ: miễn phí.