Trở thành mô hình trường đại học trực tuyến mới gắn kết doanh nghiệp – NBS Technopolis

Ứng dụng công nghệ trong đào tạo, từ đó linh hoạt trong mô hình đào tạo.

Giáo dục cho mọi người- Education for the massess