Thạc sĩ Khoa học máy tính

Giám đốc Codegym tại Huế

15+ năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT