– Đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động với sự tham gia của các bên liên quan.

– Liên tục cải tiến chương trình, phương pháp và điều kiện giảng dạy – học tập, cải tiến hệ thống quản lý nhằm cung cấp các dịch vụ giáo dục ngang tầm khu vực và thế giới, đáp ứng nhu cầu của người học và các bên liên quan.

– Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào tổ chức quản lý, giảng dạy và học tập, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

– Duy trì và phát triển môi trường làm việc công khai, minh bạch, đảm bảo mọi cán bộ giảng viên trong trường được phát huy tối đa năng lực của mình.