Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại trường đại học Obirin, Tokyo, Nhật Bản.

Tiến sĩ ngành Khoa học xã hội và nhân văn tại trường đại học Obirin, Tokyo, Nhật Bản.

Thành viên của Viện quản lý kinh doanh Nhật Bản, Tổ chức nghiên cứu quốc tế Nhật Bản.

Nhận được nhiều học bổng tại Nhật Bản.